Enterprise Service Management:
doskonałość operacyjna
procesów biznesowych

Process IT excellently!

Likwidujemy czarne dziury, w których giną sprawy.

Platforma Argentum to autorskie środowisko typu RAD (Rapid Applications Development), zaprojektowane specjalnie w celu szybkiego tworzenia aplikacji wspierających różnorodne, nawet najbardziej rozbudowane, procesy biznesowe.

Dzięki wystandaryzowanym modułom i mechanizmom, m.in. gotowym API, Argentum pozwala na szybkie tworzenie dedykowanych aplikacji opartych o sprawdzone komponenty – co znacząco skraca czas testowania i usuwania błędów. W warstwie interfejsu Argentum wykorzystuje rozwiązanie Kendo firmy Telerik, zapewniające zgodność z aktualnymi wersjami przeglądarek. Wszystkie aplikacje są projektowane z wykorzystaniem mechanizmów RWD (Responsive Web Design).

System Argentum jest dostosowany do specyfiki trzech obszarów działalności dużych firm, koncentrujących swoją uwagę na modernizacji i rozwoju na następujących polach:

Argentum Customer Service Desk

Argentum w wersji/konfiguracji Customer Service Desk jest przeznaczony dla firm efektywnie wspierających obsługę klienta oraz podnoszących jakość usług świadczonych w rozbudowanej strukturze biur obsługi. System umożliwia procedowanie spraw zgodnie z warunkami zawartych umów, ułatwia przestrzeganie terminów, pozwala na przekazywanie spraw właściwym specjalistom oraz na śledzenie historii działań i kontaktów. Zapewnia stały dostęp do infomacji zarządczej związanej z monitorowanymi procesami.
Rozwiąznia Argentum Customer Service Desk są obecnie stosowane m.in. przez: operatorów sieci komórkowych i telekomunikacyjnych do obsługi zgłoszeń od abonentów, firmy leasingowe do obsługi umów i komunikacji z klientami, firmy informatyczne do bieżącej komunikacji z użytkownikami potrzebującymi wsparcia technicznego.
Szczególnym przypadkiem rozwiązania Argentum CSD jest zintegrowany system zarządzania kancelarią adwokacką.

Argentum Contact Desk

Argentum Contact Desk to idealne narzędzie dla firm nadzorujących i serwisujących infrastrukturę techniczną. Niezbędne wszędzie tam, gdzie zgłoszenia lub zlecenia trzeba przypisać do właściwego urządzenia lub budowli, ewidencjonować koszty i prowadzić historię działań. System usprawnia współpracę z podwykonawcami, pozwala na łatwy dostęp do niezbędnej dokumentacji powiązanej z elementami nadzorowanej infrastruktury. Każde z zadań i zleceń zostaje przypisane do właściwych osób odpowiedzialnych za dany obszar i zawiera wszystkie informacje niezbędne do jego realizacji.

Obecnie Argentum Contact Desk jest stosowane m.in. przez:

  • operatorów sieci komórkowych i telekomunikacyjnych do nadzorowania infrastruktury – sieci nadajników oraz węzłów sieci wraz z wyposażeniem
  • firmy instalacyjne, nadzorujące i serwisujące urządzenia
  • firmy nadzorujące własną infrastrukturę – związaną zarówno z produkcją, jak i z codziennym  funkcjonowaniem

System zarządzania infrastrukturą i serwisem oferuje pełną funkcjonalność zarządzania zgłoszeniami, zleceniami, dokumentami i współpracą z podwykonawcami. Argentum CD jest przygotowane do integracji m.in z systemami klasy SCADA.

Argentum Knowledge Database

Argentum pozwala na budowę wyspecjalizowanych Baz Wiedzy dla potrzeb organizacji świadczących złożone usługi dla masowego odbiorcy. Baza wiedzy jest obecnie niezbędnym narzędziem w pracy sprzedawców i konsultantów infolinii. Pozwala wyszukać w gąszczu ofert tylko te, które spełniają kryteria narzucone przez klienta lub szybko odnaleźć rozwiązanie problemu – technicznego lub formalnego.

Ważnymi elementami Argentum Knowledge Database są mechanizmy integracji oraz edycji treści. Baza Wiedzy jest zwykle najbardziej kompletnym agregatorem treści w organizacji, a mechanizmy zasilania informacjami z innych systemów są kluczowe dla zapewniania jej użyteczności i aktualności. Etap przygotowania treści w naszym systemie baz wiedzy pozwala na precyzyjne zdefiniowanie grup odbiorców poszczególnych informacji (m.in. poprzez segmenty odbiorców, kanały sprzedaży itp). Argentum KDB zapewnia kluczowe z punktu widenia użytkowników mechnizmy szybkiego, wieloparametrowego wyszukiwania informacji.

Jak Argentum działa w praktyce?

Opisy wybranych rozwiązań i zrealizowanych wdrożeń dostępne są w galerii case’ów poniżej (wkrótce także: system bazy wiedzy dla operatora telekomunikacyjnego):

Obsługa zgłoszeń i infrastruktury operatora sieci internetowej

Argentum Contact Desk dla NASK

NASK, jako jednostka rozwojowo-badawcza, zajmuje się, poza dostarczaniem Internetu, również rejestrem domen, bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych i centr danych (w tym systemem ARAKIS oraz projektem Safer Internet). Do wspierania procesów wykorzystywano dotąd kilka aplikacji, częściowo stworzonych i rozwijanych samodzielnie przez NASK. Dalszy rozwój firmy wymagał wdrożenie jednolitego systemu ich obsługi. Kluczową potrzebą stała się możliwość dokładnego odwzorowania przebiegu procesów i zastąpienie wielu aplikacji uniwersalnym rozwiązaniem, obejmującym kilka obszarów funkcjonowania.

Specyfika działania

Podstawowym wymogiem był konfigurowalny system powiadomień, który, na podstawie informacji o uszkodzonym elemencie infrastruktury, automatycznie inicjował proces notyfikacji klientów, jednocześnie powiadamiając zespoły specjalistów odpowiedzialne za usunięcie awarii. System musiał wspierać także proces obsługi prac planowych. Umożliwiono jednoczesną edycję zlecenia przez kilku użytkowników, zapewniając ciągłą synchronizację danych w zgłoszeniu, bez ryzyka utraty wpisywanych równocześnie treści. Zaimplementowano funkcje mikrobloga dokumentującego chronologię działań w ramach zgłoszenia.

Wyzwania związane z SLA

Uruchomienie mechanizmów SLA wymagało integracji z systemem klasy CRM, w którym były odnotowane wszystkie uzgodnione parametry świadczonych usług oraz zawarte umowy. Z usługowego punktu widzenia system musiał obsługiwać kilka tysięcy umów.

Infrastruktura

Fizycznie infrastruktura NASK obejmowała urządzenia, porty, łącza, węzły itp. Ich opis przechowywany był w lokalnym systemie paszportyzacyjnym. Baza elementów infrastruktury Argentum pozwalała na dekompozycję danego elementu począwszy od węzła aż po pojedyncze porty i łącza związane z urządzeniem sieciowym.

Portal klienta

Ważnym elementem wdrożenia był Portal Klienta pozwalający na samodzielne przeglądanie parametrów wykupionych usług, listy incydentów, a także sprawdzenie czy usługodawca wywiązał się z zawartej umowy.

Monitorowanie sieci

Integracja ARAKIS i Netcool z Argentum polegała m.in. na automatycznym zakładaniu ticketów informujących o nieprawidłowym działaniu oraz zgłaszaniu odpowiednim zespołom kompetencyjnym. Użytkownik o sytuacji był informowany przez operatora, który dzięki wsparciu systemu mógł ją przewidzieć i rozesłać powiadomienia o podjętych pracach i terminie rozwiązania problemu.

Wizualizacja danych

Objęcie zunifikowanym narzędziem procesów wpieranych dotychczas kilkoma systemami, umożliwiło kompleksową wizualizację stanu wszystkich procesów w jednym panelu.

UX

Wdrożenie dla NASK było ważnym sprawdzianem założeń UX przyjętych przy projektowaniu platformy Argentum – wyboru dostępnych informacji, podsumowań, wizualizacji statusu obiektu, a jednocześnie zaprezentowania w przyjazny dla użytkownika sposób atrybutów wyświetlanych obiektów. Sprawdzian ten system zdał bardzo dobrze, szybko został przyjęty i w pełni wykorzystany przez NASK.

Z listu referencyjnego:

Wszystkie prace objęte umową zostały wykonane terminowo i zgodnie z wymaganiami NASK, a projekt był zrealizowany wzorowo pod względem organizacyjnym. Współpracując z nami firma Silver Bullet Solutions udowodniła zaangażowanie i wysokie kwalifikacje swoich pracowników, elastyczność i partnerskie podejście. W pełni zasługuje na rekomendację jako rzetelny i profesjonalny dostawca

Członek Zarządu NASK

Kompleksowy system obsługi w kancelarii adwokackiej

Argentum dla kancelarii prawnej

Argentum Kancelaria to system, który powstał przy współpracy z jedną z największych polskich firm prawniczych, aby zmniejszyć nakład pracy przy prowadzeniu spraw i projektów oraz umożliwić scentralizowany dostęp do wszystkich informacji związanych z obsługą klientów. Aplikacja przeznaczona jest dla dojrzałych organizacji, dla których sprawność działania, jakość obsługi, sprawna komunikacja i kontrola prowadzonych działań są ważnym czynnikiem sukcesu. Jednym ze specyficznych obszarów działalności jest wsparcie obsługi uczestników pozwów zbiorowych.

Indywidualne podejście

Procesy, ścieżki akceptacyjne, model danych, strukturę dokumentów oraz wiele innych parametrów można dostosowywać zarówno na etapie wdrożenia, jak i w późniejszym momencie.

Ergonomia i bezpieczeństwo

Argentum wspiera szybkie procedowanie spraw. Gwarantuje uczestnikom procesu precyzyjną informację o sprawach, dokumentach oraz działaniach. Wrażliwe dane przechowywane są w chmurze lub w bezpiecznej serwerowni Klienta. W obydwu przypadkach dbamy o wysoką dostępność oraz zgodność z wymogami prawa.

Sprawy i projekty

System umożliwia szybką rejestrację spraw powierzonych Kancelarii. Wspiera też grupowanie ich w projekty, tak aby wygodnie realizować długoterminowe usługi dla jednego klienta. W każdym przypadku informacja o zakresie czynności, kontaktach z klientem, stanie realizacji umowy, dostępnych dokumentach, zasadach rozliczeń etc. jest przechowywana strukturalnie i dostępna w kontekście poszczególnych działań. Dzięki temu łatwiejsze jest przekazywanie wiedzy i dołączanie nowych osób do obsługi klienta.

Czynności w sprawie

Dla prowadzonych spraw prowadzona jest kartoteka wykonywanych czynności. W systemie mogą być odnotowywane zarówno czynności przewidziane procedurą dla danej klasy spraw, jak i inne wydarzenia, nawet jeśli stanowią tylko element wewnętrznego sposobu procedowania Kancelarii. Czynności są ściśle powiązane z planowanym terminem ich wykonania, a system oferuje kilka mechanizmów przypomnień o konieczności ich realizacji. Dla czynności standardowo wynikających z procedur system podpowiada termin ustawowy. Wszystkie ustalone daty są widoczne w kalendarzach osób odpowiedzialnych za poszczególne działania.

Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Sprawne udostępnianie pism adresatom, z informacją czego pismo dotyczy i jaki jest to typ dokumentu, pozwala na szybką dystrybucję kluczowych informacji. Dodatkowe informacje są przechowywane w kontekście i dostępne dla uprawnionych osób. Podobnie korespondencja wychodząca: system przechowuje dane o adresacie indywidualnym lub instytucjonalnym ze wskazaniem organu rozpoznawczego, potwierdzenie nadania, nadawcę, osobę obsługującą i status. Skany pism dostępne są w systemie w kontekście prowadzonych spraw oraz klientów.

Rozliczanie czasu pracy i umów

W systemie możliwe jest odwzorowanie całej złożoności umów zawieranych z klientami. Dzięki temu możliwe jest zarówno prawidłowe przeliczenie danych o przepracowanym czasie na wysokość zobowiązań klienta, jak i bieżące ostrzeganie osób odpowiedzialnych o zbliżaniu się lub osiągnięciu wyznaczonego w umowie z klientem limitu godzin (cap). Argentum umożliwia przygotowanie zestawień przepracowanych godzin dla klienta, uwzględniające także koszty podróży oraz inne wydatki. Dodatkową korzyścią jest standaryzacja kontaktu prawnika z działem księgowym.

Pozwy zbiorowe

Argentum wspiera proces obsługi pozwów grupowych, dostępne są mechanizmy obsługi masowej: automatyzacja przygotowania dokumentów dla Sądu, masowa wysyłka maili do uczestników, dodawanie do pozwu nowych uczestników, z uwzględnieniem ich statusu, oraz przeprowadzanie głosowań. Sposób przechowywania danych oraz dokumentów wszystkich uczestników umożliwia szybkie uzyskanie informacji o ich statusie i płatnościach. Dedykowane raporty pozwalają orientować się w sytuacji bieżącej w pozwie. Dzięki wykorzystaniu portalu klienta uczestnicy pozwu mają też stały wgląd w stan sprawy i swoje dokumenty.

Zintegrowany system Zarządzania Jakością dla dużego operatora telekomunikacyjnego

Standardy zarządzania jakością

Polityka Jakości i Zarządzania Jakością u Klienta była realizowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10, przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczeń wypracowanych wcześniej na innych europejskich rynkach. Zarządzanie Procesami i Zarządzaniem Ryzykiem wypełniało wymogi normy PN-ISO 31000:2012. W 2018 r. podjęto decyzję o wdrożeniu nowego systemu, którego użytkownikami docelowo mieli stać się wszyscy pracownicy organizacji, a także pracownicy sieci autoryzowanych punktów sprzedaży.

Zintegrowany system informatyczny

Działające dotąd narzędzia były oparte o zdezaktualizowane technologie – istotne ograniczenie stanowił brak integracji zarówno pomiędzy składowymi używanych rozwiązań, jak i z pozostałymi elementami infrastruktury teleinformatycznej. Rozwój firmy wymusiły implementację w pełni zintegrowanego systemu informatycznego, opartego o nowoczesne technologie i działającego jako aplikacja internetowa dostępna dla całej, rozproszonej geograficznie struktury organizacyjnej. Od 2019 r. dostawcą zintegrowanego systemu Zarządzania Jakością została firma Silver Bullet Solutions.

Działania kontrolne i zapobiegawcze

Zaplanowane do wdrożenia nowe funkcje systemu objęły m.in. tworzenie i zarządzanie Planami Audytów, prowadzenie audytów dotyczących procesów, ich realizację przez jednostki organizacyjne, raportowanie wyników i obsługę spostrzeżeń, niezgodności i zaleceń audytowych.

Zarządzanie procesami

Utworzenie kartoteki procesów umożliwiło budowę hierarchicznej struktury, strukturalne definiowanie opisów, odpowiedzialności jednostek organizacyjnych, relacji procedur z procesami realizowanymi w organizacji oraz powiązanie ich z planami audytów i samymi audytami.

Baza Procedur

Moduł zarządzania procedurami umożliwił ich definiowanie w podziale na różne typy, konwersję do dokumentów zapisanych w formacie Microsoft Word oraz PDF, a następnie ich dystrybucję do pracowników na podstawie zdefiniowanych w systemie reguł, bazujących na rolach i miejscach zajmowanych przez adresatów w strukturze organizacyjnej. Zatwierdzenie, dystrybucja i publikacja dokumentów procedur różnymi kanałami mogła odtąd odbywać się przy pomocy przebiegu procesu pracy (workflow), zaprojektowanego specjalnie wewnątrz systemu.

Integracja z infrastrukturą

Została przeprowadzona pełna integracja z informatyczną infrastrukturą organizacji w zakresie systemów uwierzytelniania opartych o mechanizmy SSO, systemu poczty elektronicznej, Microsoft Active Directory, systemu odpowiedzialnego za zarządzanie strukturą organizacyjną, a także na poziomie bazy wiedzy organizacji.

Migracja danych

Istotnym elementem projektu było przeniesienie danych z systemów zastanych, które obejmowały procedury, procesy, plany audytów, same audyty i raporty.

Administracja zintegrowanym systemem

Moduł administracyjny w nowym systemie pozwalał odtąd na pełne zarządzanie słownikami bazowymi systemu, wszystkimi użytkownikami oraz pełnionymi przez nich rolami. Obejmował także opcje lokalizacji systemu – w zakresie wybranych, dostępnych języków, a także zarządzanie modelami przebiegów procesów (workflow).

Z listu referencyjnego:

System jest obecnie dostępny dla ok. 6 tys. użytkowników końcowych w ramach rozproszonej geograficznie struktury i wykorzystywany przez około 100 osób biorących udział w zarządzaniu procesami obsługiwanymi przez system. Ponadto stanowi repozytorium dokumentów dla obsługiwanych procesów i umożliwia nadawanie uprawnień dostępowych w ramach całej organizacji. Obsługa procesów w systemie oparta jest o konfigurowalny z poziomu administratora systemu workflow. Wszystkie prace wykonane w ramach zamówienia zostały wykonane terminowo i zgodnie z wymaganiami.

System klasy ESM do koordynacji budowy Gazoportu

Zadanie

Budowę terminala LNG w Świnoujściu rozpoczęto w 2011 r. Kierownictwo projektu nie posiadało na początku prac skutecznych narzędzi do nadzorowania, raportowania i koordynacji. Konieczne było skatalogowanie wyzwań. Dostosowanie narzędzi i procesów do specyfiki organizacji było łatwe. Najtrudniejsza okazała się koordynacja planów 4 głównych podwykonawców, używających różnych systemów do zarządzania i umożliwienie stałego nadzoru projektu oraz zaplanowanie integracji z systemami zarządzania. Konieczne stało się przyspieszenie obiegu informacji, w czym pomogła znajomość przyjętej metodyki projektowej (TenStep).

Definicja projektu

Umieszczenie całego skomplikowanego projektu w systemie informatycznym ułatwiło dostęp do niego. Każda uprawniona osoba mogła przejrzeć opis projektu, listę celów, plan prac i stan jego realizacji, kamienie milowe, zidentyfikowane ryzyka, problemy występujące w trakcie realizacji itp. Zdefiniowany system uprawnień określał, kto jakie dane widzi (w szczególności ograniczał dostęp do danych kosztowych), a dzięki określeniu macierzy komunikacji możliwe było automatyczne rozsyłanie powiadomień o pojawiających się danych i konieczności wykonania działań w systemie.

Zarządzanie zmianą i harmonogramem

System wspierał koordynację 4 harmonogramów wykonawców infrastruktury gazoportu (terminala, gazociągu, falochronu, nabrzeża), z zależnościami wzajemnymi oraz zewnętrznymi. Pracę ułatwiała integracja z Microsoft Project – system notyfikował konieczność rozpoczęcia realizacji w ramach zdefiniowanej struktury podziału pracy, pozwalał kontrolować listy zadań, działań i przedmiotów dostaw, sygnalizował przekroczenia. Modyfikacje wprowadzano w formie wniosku o zmianę, po którego zatwierdzeniu system nanosił ją do aktualnej wersji projektu (zachowując wersję historyczną).

Zarządzanie ryzykiem

Problemy w projekcie były przewidywane i rozwiązywane zanim nastąpią – identyfikację i ocenę ryzyka wykonano już na etapie definiowania. Każde nazwane ryzyko otrzymywało w systemie stopień ważności ze względu na prawdopodobieństwo jego materializacji oraz wpływ na projekt. W czasie trwania projektu jego Kierownik monitorował plan ryzyka i sprawdzał, czy jest ono obsługiwane poprawnie. Na bieżąco mógł również weryfikować i aktualizować całościową listę ryzyka.

Zarządzanie kwestiami krytycznymi

Wszystkie występujące w projekcie problemy utrudniające lub uniemożliwiające jego realizację, a wykraczające poza kompetencje jego Kierownika, rejestrowane były w systemie jako kwestie krytyczne, po czym kierowane do osób odpowiedzialnych za ich obsłużenie (w szczególności do Sponsora projektu). W ramach pracy nad nimi możliwe było również rejestrowanie i procesowanie tzw. działań bieżących czyli zadań nieprzewidzianych w harmonogramie.

Zarządzanie kosztami

Każdy z wykonawców posiadał własne procedury, inne style zarządcze oraz wzory raportowania, każdy posługiwał się swoimi systemami finansowo-księgowymi. Wsparcie zarządzania kosztami okazało się jednym z trudniejszych elementów wdrożenia. Na potrzeby stałej kontroli wykonania budżetu projektu do wyliczania miar kosztów zastosowano więc mechanizm tzw. przejściowych świadectw płatności zdefiniowany w FIDIC. Ostatecznie dane kosztowe zebrane w systemie EPM były udostępniane dla systemu kontrolingowego Eureca, gdzie podlegały dalszej analizie.

Raportowanie

Raportowane były zarówno realizacje pojedynczych elementów struktury pracy, przegląd ryzyka, stan projektów składowych, jak też stan projektu głównego. Podczas przygotowywania raportu dla Ministerstwa, system wymagał wprowadzenia Wyjaśnień i Rekomendacji. Zastosowano metodykę TenStep, która zakłada stały, interaktywny formularz raportu. Pomocą przy ich wypełnianiu był automatyczny podgląd zdarzeń. Raporty były z automatu rozsyłane i umieszczane w repozytorium. Dodatkowo w systemie skonfigurowano dashboard, który syntetycznie prezentował najważniejsze miary projektu.

Zarządzanie dokumentami

Powstało wiele tomów dokumentacji w kilkudziesięciu formatach. Jej cyfryzacja oraz archiwizacja ułatwiły korzystanie z danych. Wspólne repozytorium pozwalało abstrahować od fizycznego położenia dokumentu i istotnie usprawniało wymianę informacji. Zaimplementowano mechanizm podglądu w każdym z wykorzystywanych formatów, a dokumenty wprowadzane w postaci bitmapowej były analizowane przez system OCR, dzięki czemu mogły być przeszukiwane pełnotekstowo. Generowaną przez system dokumentację projektową umieszczano w repozytorium automatycznie.

System zarządzania kampaniami BTL w sieci sprzedaży operatora telekomunikacyjnego

System Clipper BTL

Clipper BTL powstał w odpowiedzi na potrzeby jednego z polskich operatorów telekomunikacyjnych. Zarządzanie ponad tysiącem punktów sprzedaży, 5 tysiącami konsultantów, przy dynamicznie zmieniającej się ofercie (nawet 500 materiałów w 80 tysiącach miejsc ekspozycji) było poważnym wyzwaniem. System musiał zapewnić przejrzystość i jednolitość układu ekspozycji zgodnej z bieżącymi badaniami marketingowymi, zagwarantować dostępność aktualnych materiałów reklamowych w każdym punkcie sprzedaży oraz koordynować wsparcie zespołu sprzedawców.

Zarządzanie punktami sprzedaży

Kartoteka punktów sprzedaży systemu Clipper BTL obejmowała listę sklepów własnych, Autoryzowanych Punktów Sprzedaży i sklepów partnerskich. Każdy z nich opisany był poprzez dane teleadresowe, listę pracowników, wyposażenie ekspozycyjne oraz listę kampanii reklamowych, jakimi został objęty. System umożliwiał także bezpośredni dialog pomiędzy specjalistami od marketingu a pracownikami sklepu (od przekazywania dyspozycji, poprzez proces zamawiania materiałów, aż po podgląd aktualnej ekspozycji).

Zarządzanie elementami ekspozycji

Dzięki standaryzacji elementów ekspozycji i fragmentów wystroju, system pozwolił na uspójnienie jej wyglądu oraz zawartości. Definicja każdego mebla objęła wymiary, tło i szablony miejsc przeznaczonych na materiały reklamowe – ekspozycję konkretnych urządzeń lub ulotek je opisujących. System dodatkowo wspierał proces definiowania szablonów, kontrolując logikę układu oraz generując pomocną wizualizację. Na bazie informacji o wyposażeniu każdego z punktów sprzedaży, jego pracownicy otrzymywali przejrzystą informację, jak dokładnie należy aranżować ekspozycję.

Zarządzanie kampaniami promocyjnymi

System pozwalał panować nad prowadzeniem kampanii, weryfikując najpierw punkty sprzedaży, które kampania miała objąć, sprawdzając ewentualne konflikty z innymi działaniami promocyjnymi obecnie w nich już prowadzonymi, a także monitorując na bieżąco ich aktualne zapotrzebowanie na materiały reklamowe. Dane te, skorelowane następnie z wynikami sprzedaży, pomagały w finalnej ocenie kampanii. Na etapie przygotowań system wydatnie wspomagał przepływ informacji, komasując w formie raportów gotowości wszystkie potwierdzenia spływające z punktów sprzedaży.

Zarządzanie materiałami promocyjnymi

Największy zbiór, którym zarządzał system, stanowiły materiały promocyjne. Dzięki ich szczegółowemu opisowi, możliwe stało się przygotowanie makiet opracowywanych ekspozycji. A wzajemne powiązania materiałów ułatwiały kontrolę logiki zaplanowanych konfiguracji. W raportach zapotrzebowania określano za pomocą flagi, czy wybrany materiał podczas definiowania danej kampanii powinien być brany pod uwagę. Zaś wygenerowany przez system zestaw dozwolonych sposobów ekspozycji podpowiadał, w którym konkretnie miejscu dany materiał powinien zostać umieszczony.

Specyficznym dla branży telekomunikacyjnej nośnikiem promocyjnym są tzw. opisówki, zawierające parametry techniczne wybranego urządzenia. Ich wygląd został zdefiniowany w systemowej aplikacji, dzięki czemu mogły być automatycznie generowane przez Clipper BTL. Pozwoliło to na dużą oszczędność czasu pracy osób przygotowujących wystandaryzowane, proste materiały, które dzięki temu mogły być drukowane już bezpośrednio w sklepach. Weryfikacja i uporządkowanie tych danych, przeprowadzone podczas wdrożenia, pozwoliła także na prezentację kompletu informacji technicznych o urządzeniach w wersji elektronicznej.

Obsługa infrastruktury technicznej w firmie farmaceutycznej

Wsparcie procesu obsługi infrastruktury

Celem wdrożenia było stworzenie systemu będącego pojedynczym punktem kontaktu (SPOC) dla wszystkich działań związanych z pracami administracyjnymi i serwisowymi – z uwzględnieniem współpracy z zewnętrznymi podwykonawcami. System miał usprawnić pracę działu administracyjnego oraz przyśpieszyć obsługę zgłoszeń. Z uwagi na wymagania regulacyjne branży, musiał także zapewniać pełną ścieżkę audytową dla podejmowanych działań i gromadzić dokumentację wymaganą podczas kontroli organów nadzorujących.

System Argentum Contact Desk został skonfigurowany zgodnie z wynikami analizy przedwdrożeniowej. Część funkcji systemu było oczywistych – stworzenie bazy urządzeń, zasilenie bazy użytkowników wraz ze strukturą organizacyjną, dostosowanie modelu danych zgłoszeń, dostosowanie modelu uprawnień i skonfigurowanie schematu powiadomień. Skonfigurowany został także model uwzględniający dostępność usług, odpowiedzialność za poszczególne obszary i powiązane umowy z podwykonawcami. Dla użykowników końcowych uruchomiony został portal umożliwiający nadsyłanie zgłoszeń, śledzenie ich historii i obsługę procesu komunikacji.

Dostosowanie systemu

Dopasowano model danych dotyczących lokalizacji i opisu elementów infrastruktury. Część urządzeń miało jednoznaczne przypisanie do budynku i pomieszczenia, część musiało być przypisywanych bez określenia pomieszczeń.

Workflow

Skonfigurowany został schemat workflow uwzględniający istniejące procedury i zewnętrznych podwykonawców. W systemie zdefiniowano rolę poddostawcy, jego działania w ramach procesu uzgadniania zakresu prac i ich wyceny, oraz ustawiono dodatkowe mechanizmy separacji danych, aby poddostawca widział w systemie tylko własne prace i zlecenia.

Specyfika branży

Proces obiegu zleceń serwisowych musiał wspierać kompletowanie dokumentacji wymaganej przez procedury zamawiającego i ogólne przepisy związane z działalnością firm farmaceutycznych. Zlecenie przekazywane do zatwierdzenia i rozliczenia musiało zawierać dokumentację obejmującą wygląd obiektu przed wykonaniem prac, wygląd po wykonaniu prac oraz podpisany obustronnie formularz akceptacji. System musiał uniemożliwiać rozliczenia zlecenia niezawierającego kompletu wymaganej dokumentacji.

Z listu referencyjnego:

Zakres wdrożenia obejmował prace analityczne, dostosowanie systemu Argentum, prace integracyjne oraz szkolenia i opiekę powdrożeniową.
Prace zostały wykonane profesjonalnie, terminowo i zgodnie z zaakceptowaną ofertą. System jest objęty opieką powdrożeniową producenta — firmy Silver Bullet Solutions sp. z o. o. 

Kierownik Działu Technicznego

System Argentum zapewnia

Dopasowanie do specyfiki procesów biznesowych organizacji

Dostęp w systemie do wszystkich informacji i dokumentów powiązanych z obsługiwanym procesem

Wydajność i skalowalność rozwiązania

Rozbudowane mechanizmy zarządzania rolami i separacji danych

Wydajne narzędzie pracy grupowej do obsługi złożonych i nietypowych procesów biznesowych.

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne  rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej

jQuery(document).ready(function ($) { "use strict";$("#aboslugab").click(function () { $('.ablock').addClass("hide"); $('.button').removeClass("buttonact"); $(this).addClass("buttonact"); $('#abosluga').removeClass("hide"); }); $("#aserwisb").click(function () { $('.ablock').addClass("hide"); $('.button').removeClass("buttonact"); $(this).addClass("buttonact"); $('#aserwis').removeClass("hide"); }); $("#abazab").click(function () { $('.ablock').addClass("hide"); $('.button').removeClass("buttonact"); $(this).addClass("buttonact"); $('#abaza').removeClass("hide"); }); });