Obsługa infrastruktury technicznej w firmie farmaceutycznej

25 maja 2022

Obsługa infrastruktury technicznej w firmie farmaceutycznej

Wsparcie procesu obsługi infrastruktury

Celem wdrożenia było stworzenie systemu będącego pojedynczym punktem kontaktu (SPOC) dla wszystkich działań związanych z pracami administracyjnymi i serwisowymi – z uwzględnieniem współpracy z zewnętrznymi podwykonawcami. System miał usprawnić pracę działu administracyjnego oraz przyśpieszyć obsługę zgłoszeń. Z uwagi na wymagania regulacyjne branży, musiał także zapewniać pełną ścieżkę audytową dla podejmowanych działań i gromadzić dokumentację wymaganą podczas kontroli organów nadzorujących.

System Argentum Contact Desk został skonfigurowany zgodnie z wynikami analizy przedwdrożeniowej. Część funkcji systemu było oczywistych – stworzenie bazy urządzeń, zasilenie bazy użytkowników wraz ze strukturą organizacyjną, dostosowanie modelu danych zgłoszeń, dostosowanie modelu uprawnień i skonfigurowanie schematu powiadomień. Skonfigurowany został także model uwzględniający dostępność usług, odpowiedzialność za poszczególne obszary i powiązane umowy z podwykonawcami. Dla użykowników końcowych uruchomiony został portal umożliwiający nadsyłanie zgłoszeń, śledzenie ich historii i obsługę procesu komunikacji.

Dostosowanie systemu

Dopasowano model danych dotyczących lokalizacji i opisu elementów infrastruktury. Część urządzeń miało jednoznaczne przypisanie do budynku i pomieszczenia, część musiało być przypisywanych bez określenia pomieszczeń.

Workflow

Skonfigurowany został schemat workflow uwzględniający istniejące procedury i zewnętrznych podwykonawców. W systemie zdefiniowano rolę poddostawcy, jego działania w ramach procesu uzgadniania zakresu prac i ich wyceny, oraz ustawiono dodatkowe mechanizmy separacji danych, aby poddostawca widział w systemie tylko własne prace i zlecenia.

Specyfika branży

Proces obiegu zleceń serwisowych musiał wspierać kompletowanie dokumentacji wymaganej przez procedury zamawiającego i ogólne przepisy związane z działalnością firm farmaceutycznych. Zlecenie przekazywane do zatwierdzenia i rozliczenia musiało zawierać dokumentację obejmującą wygląd obiektu przed wykonaniem prac, wygląd po wykonaniu prac oraz podpisany obustronnie formularz akceptacji. System musiał uniemożliwiać rozliczenia zlecenia niezawierającego kompletu wymaganej dokumentacji.

Z listu referencyjnego:

Zakres wdrożenia obejmował prace analityczne, dostosowanie systemu Argentum, prace integracyjne oraz szkolenia i opiekę powdrożeniową.
Prace zostały wykonane profesjonalnie, terminowo i zgodnie z zaakceptowaną ofertą. System jest objęty opieką powdrożeniową producenta — firmy Silver Bullet Solutions sp. z o. o. 

Kierownik Działu Technicznego

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne  rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej