Obsługa zgłoszeń i infrastruktury operatora sieci internetowej

25 maja 2022

Obsługa zgłoszeń i infrastruktury operatora sieci internetowej

Argentum Contact Desk dla NASK

NASK, jako jednostka rozwojowo-badawcza, zajmuje się, poza dostarczaniem Internetu, również rejestrem domen, bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych i centr danych (w tym systemem ARAKIS oraz projektem Safer Internet). Do wspierania procesów wykorzystywano dotąd kilka aplikacji, częściowo stworzonych i rozwijanych samodzielnie przez NASK. Dalszy rozwój firmy wymagał wdrożenie jednolitego systemu ich obsługi. Kluczową potrzebą stała się możliwość dokładnego odwzorowania przebiegu procesów i zastąpienie wielu aplikacji uniwersalnym rozwiązaniem, obejmującym kilka obszarów funkcjonowania.

Specyfika działania

Podstawowym wymogiem był konfigurowalny system powiadomień, który, na podstawie informacji o uszkodzonym elemencie infrastruktury, automatycznie inicjował proces notyfikacji klientów, jednocześnie powiadamiając zespoły specjalistów odpowiedzialne za usunięcie awarii. System musiał wspierać także proces obsługi prac planowych. Umożliwiono jednoczesną edycję zlecenia przez kilku użytkowników, zapewniając ciągłą synchronizację danych w zgłoszeniu, bez ryzyka utraty wpisywanych równocześnie treści. Zaimplementowano funkcje mikrobloga dokumentującego chronologię działań w ramach zgłoszenia.

Wyzwania związane z SLA

Uruchomienie mechanizmów SLA wymagało integracji z systemem klasy CRM, w którym były odnotowane wszystkie uzgodnione parametry świadczonych usług oraz zawarte umowy. Z usługowego punktu widzenia system musiał obsługiwać kilka tysięcy umów.

Infrastruktura

Fizycznie infrastruktura NASK obejmowała urządzenia, porty, łącza, węzły itp. Ich opis przechowywany był w lokalnym systemie paszportyzacyjnym. Baza elementów infrastruktury Argentum pozwalała na dekompozycję danego elementu począwszy od węzła aż po pojedyncze porty i łącza związane z urządzeniem sieciowym.

Portal klienta

Ważnym elementem wdrożenia był Portal Klienta pozwalający na samodzielne przeglądanie parametrów wykupionych usług, listy incydentów, a także sprawdzenie czy usługodawca wywiązał się z zawartej umowy.

Monitorowanie sieci

Integracja ARAKIS i Netcool z Argentum polegała m.in. na automatycznym zakładaniu ticketów informujących o nieprawidłowym działaniu oraz zgłaszaniu odpowiednim zespołom kompetencyjnym. Użytkownik o sytuacji był informowany przez operatora, który dzięki wsparciu systemu mógł ją przewidzieć i rozesłać powiadomienia o podjętych pracach i terminie rozwiązania problemu.

Wizualizacja danych

Objęcie zunifikowanym narzędziem procesów wpieranych dotychczas kilkoma systemami, umożliwiło kompleksową wizualizację stanu wszystkich procesów w jednym panelu.

UX

Wdrożenie dla NASK było ważnym sprawdzianem założeń UX przyjętych przy projektowaniu platformy Argentum – wyboru dostępnych informacji, podsumowań, wizualizacji statusu obiektu, a jednocześnie zaprezentowania w przyjazny dla użytkownika sposób atrybutów wyświetlanych obiektów. Sprawdzian ten system zdał bardzo dobrze, szybko został przyjęty i w pełni wykorzystany przez NASK.

Z listu referencyjnego:

Wszystkie prace objęte umową zostały wykonane terminowo i zgodnie z wymaganiami NASK, a projekt był zrealizowany wzorowo pod względem organizacyjnym. Współpracując z nami firma Silver Bullet Solutions udowodniła zaangażowanie i wysokie kwalifikacje swoich pracowników, elastyczność i partnerskie podejście. W pełni zasługuje na rekomendację jako rzetelny i profesjonalny dostawca

Członek Zarządu NASK

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne  rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej