Zintegrowany system Zarządzania Jakością dla dużego operatora telekomunikacyjnego

25 maja 2022

Zintegrowany system Zarządzania Jakością dla dużego operatora telekomunikacyjnego

Standardy zarządzania jakością

Polityka Jakości i Zarządzania Jakością u Klienta była realizowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10, przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczeń wypracowanych wcześniej na innych europejskich rynkach. Zarządzanie Procesami i Zarządzaniem Ryzykiem wypełniało wymogi normy PN-ISO 31000:2012. W 2018 r. podjęto decyzję o wdrożeniu nowego systemu, którego użytkownikami docelowo mieli stać się wszyscy pracownicy organizacji, a także pracownicy sieci autoryzowanych punktów sprzedaży.

Zintegrowany system informatyczny

Działające dotąd narzędzia były oparte o zdezaktualizowane technologie – istotne ograniczenie stanowił brak integracji zarówno pomiędzy składowymi używanych rozwiązań, jak i z pozostałymi elementami infrastruktury teleinformatycznej. Rozwój firmy wymusiły implementację w pełni zintegrowanego systemu informatycznego, opartego o nowoczesne technologie i działającego jako aplikacja internetowa dostępna dla całej, rozproszonej geograficznie struktury organizacyjnej. Od 2019 r. dostawcą zintegrowanego systemu Zarządzania Jakością została firma Silver Bullet Solutions.

Działania kontrolne i zapobiegawcze

Zaplanowane do wdrożenia nowe funkcje systemu objęły m.in. tworzenie i zarządzanie Planami Audytów, prowadzenie audytów dotyczących procesów, ich realizację przez jednostki organizacyjne, raportowanie wyników i obsługę spostrzeżeń, niezgodności i zaleceń audytowych.

Zarządzanie procesami

Utworzenie kartoteki procesów umożliwiło budowę hierarchicznej struktury, strukturalne definiowanie opisów, odpowiedzialności jednostek organizacyjnych, relacji procedur z procesami realizowanymi w organizacji oraz powiązanie ich z planami audytów i samymi audytami.

Baza Procedur

Moduł zarządzania procedurami umożliwił ich definiowanie w podziale na różne typy, konwersję do dokumentów zapisanych w formacie Microsoft Word oraz PDF, a następnie ich dystrybucję do pracowników na podstawie zdefiniowanych w systemie reguł, bazujących na rolach i miejscach zajmowanych przez adresatów w strukturze organizacyjnej. Zatwierdzenie, dystrybucja i publikacja dokumentów procedur różnymi kanałami mogła odtąd odbywać się przy pomocy przebiegu procesu pracy (workflow), zaprojektowanego specjalnie wewnątrz systemu.

Integracja z infrastrukturą

Została przeprowadzona pełna integracja z informatyczną infrastrukturą organizacji w zakresie systemów uwierzytelniania opartych o mechanizmy SSO, systemu poczty elektronicznej, Microsoft Active Directory, systemu odpowiedzialnego za zarządzanie strukturą organizacyjną, a także na poziomie bazy wiedzy organizacji.

Migracja danych

Istotnym elementem projektu było przeniesienie danych z systemów zastanych, które obejmowały procedury, procesy, plany audytów, same audyty i raporty.

Administracja zintegrowanym systemem

Moduł administracyjny w nowym systemie pozwalał odtąd na pełne zarządzanie słownikami bazowymi systemu, wszystkimi użytkownikami oraz pełnionymi przez nich rolami. Obejmował także opcje lokalizacji systemu – w zakresie wybranych, dostępnych języków, a także zarządzanie modelami przebiegów procesów (workflow).

Z listu referencyjnego:

System jest obecnie dostępny dla ok. 6 tys. użytkowników końcowych w ramach rozproszonej geograficznie struktury i wykorzystywany przez około 100 osób biorących udział w zarządzaniu procesami obsługiwanymi przez system. Ponadto stanowi repozytorium dokumentów dla obsługiwanych procesów i umożliwia nadawanie uprawnień dostępowych w ramach całej organizacji. Obsługa procesów w systemie oparta jest o konfigurowalny z poziomu administratora systemu workflow. Wszystkie prace wykonane w ramach zamówienia zostały wykonane terminowo i zgodnie z wymaganiami.

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne  rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej